Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ogólne warunki handloweOgólne warunki handlowe z informacjami dla klientów1 Zakres

2. Oferty i opisy usług

3. Proces składania zamówienia i zawarcie umowy

4. Ceny i koszty wysyłki

5. Dostawa, dostępność towaru

6. Metody płatności

7. Zastrzeżenie własności

8. Rękojmia za wady rzeczowe i gwarancja

9. Odpowiedzialność

10. Przechowywanie tekstu umowy

11. Miejsce jurysdykcji, prawo właściwe, język umowy1 Zakres

1.1. Dla relacji biznesowych pomiędzy cmpny one Sp.z o.o., Ul. Bytomska 49, 42-674 Karchowice, Polska (dalej „Sprzedawca”) i Klienta (dalej „Klient”) obowiązują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.

1.2. Z pytaniami, skargami i zastrzeżeniami można się kontaktować do naszego działu obsługi klienta w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu +48 788 005 751 oraz pocztą elektroniczną pod adresem e-mail info@cmpnyone.com

1.3. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, którego nie można w przeważającej mierze przypisać jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.4. Odmienne warunki Klienta nie będą uznawane, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

2. Oferty i opisy usług

2.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia zamówienia. Opisy usług znajdujące się w katalogach lub na stronach internetowych sprzedawcy nie mają charakteru zapewnień ani gwarancji.

2.2. Wszystkie oferty są ważne „do wyczerpania zapasów”, chyba że przy produktach określono inaczej. W przeciwnym razie błędy pozostaną.

3. Proces składania zamówienia i zawarcie umowy

3.1. Klient może bez zobowiązań wybrać produkty z asortymentu Sprzedawcy i dodać  je do tzw. koszyka za pomocą przycisku [dodaj do koszyka]. W koszyku można zmienić wybór produktów, np. usunąć. Klient może następnie przejść do zakończenia procesu zamówienia w koszyku za pomocą przycisku [Przejdź do kasy].

3.2. Klikając przycisk [zamówienie z obowiązkiem zapłaty], klient składa wiążące żądanie zakupu towaru w koszyku. Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać dane, a także powrócić do koszyka za pomocą funkcji przeglądarki "wstecz" lub całkowicie anulować proces zamówienia. Wymagane informacje są oznaczone gwiazdką (*).

3.3. Sprzedawca prześle wówczas Klientowi pocztą elektroniczną automatyczne potwierdzenie otrzymania, w którym zamówienie Klienta zostanie ponownie wymienione i które Klient może wydrukować za pomocą funkcji "Drukuj" (Potwierdzenie Zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie otrzymanie zamówienia klienta przez sprzedawcę i nie stanowi przyjęcia żądania. Umowa sprzedaży zostaje zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca wysłał zamówiony produkt do klienta w ciągu 2 dni, przekazał go lub potwierdził wysyłkę klientowi w ciągu 2 dni drugą wiadomością e-mail, wyraźnym potwierdzeniem zamówienia lub wysłaniem faktury.

3.4. W przypadku, gdy Sprzedawca umożliwia płatność z góry, umowa zostaje zawarta z podaniem danych bankowych oraz wezwaniem do zapłaty. Jeżeli pomimo upływu terminu płatności Sprzedawca nie otrzyma płatności w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca odstępuje od umowy, co powoduje, że zamówienie jest nieważne, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostawy. Zamówienie jest następnie realizowane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. Rezerwacja przedmiotu w przypadku płatności z góry jest zatem dokonywana na maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny i koszty wysyłki

4.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

4.2. Oprócz wskazanych cen Sprzedawca naliczy koszty wysyłki za dostawę. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie podane do wiadomości kupującego na osobnej stronie informacyjnej oraz w ramach procesu składania zamówienia.

5. Dostawa, dostępność towaru

5.1. Jeśli uzgodniono przedpłatę, dostawa nastąpi po otrzymaniu kwoty faktury.

5.2. Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z winy kupującego pomimo trzech prób dostawy, sprzedawca może odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

5.3. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ Sprzedawca nie został dostarczony z tym produktem przez swojego dostawcę nie z własnej winy, Sprzedawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i w razie potrzeby zaproponuje dostawę porównywalnego produktu. Jeśli porównywalny produkt nie jest dostępny lub jeśli klient nie życzy sobie dostawy porównywalnego produktu, sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie już zapłacone świadczenia.

5.4. Klienci zostaną poinformowani o terminach dostaw i ograniczeniach dostaw (np. ograniczenie dostaw do niektórych krajów) na osobnej stronie informacyjnej lub w opisie danego produktu.

6. Sposoby płatności

6.1. Klient może wybrać jedną z dostępnych metod płatności w trakcie i przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Klienci zostaną poinformowani o dostępnych środkach płatniczych na osobnej stronie informacyjnej.

6.2. Jeśli płatność na podstawie faktury jest możliwa, płatność musi zostać dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury. W przypadku wszystkich innych metod płatności płatność musi być dokonana z góry bez potrąceń.

6.3. Jeśli przetwarzanie płatności zleca się dostawcom zewnętrznym, np. PayPal, obowiązują ich ogólne warunki handlowe.

6.4. Jeżeli termin płatności jest ustalany zgodnie z kalendarzem, klient już zalega z terminem, nie dotrzymując terminu. W takim przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

6.5. Obowiązek zapłaty przez Klienta odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez Sprzedawcę dalszych odszkodowań spowodowanych zwłoką.

6.6. Prawo do potrącenia przysługuje Klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

7. Zastrzeżenie własności

Do momentu dokonania pełnej zapłaty dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego.

8. Rękojmia za wady materiałowe i gwarancja

8.1. Gwarancja jest określona przepisami ustawowymi.

8.2. Gwarancja na towar dostarczony przez Sprzedawcę istnieje tylko wtedy, gdy została wyraźnie udzielona. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

9. Odpowiedzialność

9.1. Poniższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności sprzedawcy za szkody, bez uszczerbku dla pozostałych wymogów prawnych dotyczących roszczeń.

9.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

9.3. Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie istotnych obowiązków wynikających z lekkiego niedbalstwa, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy oraz na których przestrzeganiu klient regularnie polega. Jednakże w takim przypadku sprzedawca odpowiada wyłącznie za możliwe do przewidzenia szkody typowe dla umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za lekkomyślne naruszenie obowiązków innych niż wymienione w zdaniach poprzednich.

9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku wady powstałej po udzieleniu gwarancji jakości produktu oraz w przypadku wad podstępnie ukrytych. Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

9,5. W zakresie, w jakim odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób pomagających.

10. Przechowywanie tekstu umowy

10.1. Klient może wydrukować treść umowy przed złożeniem zamówienia Sprzedawcy korzystając z funkcji drukowania swojej przeglądarki w ostatnim kroku składania zamówienia.

10.2. Sprzedawca przesyła również Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie szczegóły zamówienia. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje także kopię ogólnych warunków handlowych wraz z instrukcją anulowania zamówienia oraz informacją o kosztach wysyłki, warunkach dostawy i płatności. Jeśli jesteś zarejestrowany w naszym sklepie, możesz przeglądać złożone zamówienia w obszarze swojego profilu. Ponadto przechowujemy tekst umowy, ale nie udostępniamy go w Internecie.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Miejscem jurysdykcji i miejscem wykonania świadczenia jest siedziba sprzedawcy, jeżeli Klientem jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego.

11.2. Językiem umowy jest język polski.

11.3. Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów (OS) dla konsumentów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.